Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal ve bireysel olmak üzere iki tür ziyaret başvurusu alınmaktadır. Kurumsal başvurular; öğrenim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarını kapsamaktadır.

Randevu İletişim: (0 312) 403 54 44

Bireysel başvurular ise, Cumartesi ve Pazar günleri 13.00–16.30 saatleri arasında 5 numaralı kapıdan, randevu almaksızın, gerçekleşmektedir.

Cumhurbaşkanının “Af Yetkisi” Anayasa’nın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 104. maddesinde tanımlanmaktadır. Bu maddeye göre Cumhurbaşkanı “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek ve kaldırmak” yetkisine sahiptir. Bu özel af prosedürü, aftan yararlanmak isteyen hükümlünün ya da vekilinin Cumhuriyet Savcılığı’na müracaatı üzerine başlatılmakta ve Adlî Tıp Kurumu’nun sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hallerinden birinin bulunduğuna karar vermesi halinde, durum, Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanının takdirine sunulmaktadır. Cumhurbaşkanı, Adlî Tıp Kurumu’nun raporuna rağmen af yetkisini kullanmama konusunda takdir yetkisine sahiptir.

Cumhurbaşkanı, Ankara’da bulundukları takdirde her perşembe günü Başbakan'ı ve Genelkurmay Başkanı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etmektedir. Olağan görüşmelerin kapsamına ilişkin basın ve kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Söz konusu görüşmeler nedeniyle perşembe günü “Devlet Günü” olarak adlandırılmaktadır.

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu, devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyidelere ilişkin esasları düzenlemektedir.

Devlet madalya ve nişanlarının çeşidi, verilecek kişiler, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usulleri, mirasçılara intikal şekli, zayi halinde yapılacak işlemler, bunların giderleri ile cezai yaptırımlara ilişkin esaslar söz konusu kanun kapsamında hükme bağlanmıştır.

Anılan kanunun 3. maddesine göre;
Devlet Nişanı: Türkiye Cumhuriyeti ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin devlet başkanlarına verilen altın semboldür. Bu nişan Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile verilir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu; 1.4.1981 tarihli ve 2443 sayılı kanunla; yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur.

Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanının isteği üzerine;
a) Tüm kamu kuruluş ve kurumlarında,
b) Tüm kamu kuruluş ve kurumları tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna katılmak suretiyle oluşturulan her türlü kuruluşta,
c) Kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında,
d) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde,
e) Kamuya yararlı derneklerde,
f) Vakıflarda her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapmaktadır.
Silahlı Kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulu’nun görev alanı dışındadır.

Cumhurbaşkanı tarafından verilen görev doğrultusunda Kurul Başkanı başkanlığında yapılan toplantılarda verilen kararla, araştırma, denetleme ve inceleme çalışmaları bir veya birden çok üye eliyle ya da kurulacak komisyonlarca yürütülür.

Çalışmalar sonucunda düzenlenen raporlar kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve kurul kararı ile birlikte Cumhurbaşkanının onayına sunulur. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan rapor ve kurul kararı Kurul Başkanlığınca gereği yapılmak üzere Başbakanlığa ve ilgili kuruluşlara gönderilir.

Kurul raporlarında; incelenmesi, teftişi, tahkiki veya dava açılması istenilen konular en geç kırk beş gün içinde gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir. Sonuç hakkında Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir.

Cumhurbaşkanı gerek gördüğü takdirde önemli konularla ilgili raporları doğrudan adli ve idari mercilere intikal ettirir.